Header Ads

ANUNȚ ÎNSCRIERI SPECIALIZĂRI ASISTENȚI MEDICALI PENTRU RECONVERSIE PROFESIONALĂ

 

ANUNȚ ÎNSCRIERI SPECIALIZĂRI ASISTENȚI MEDICALI PENTRU RECONVERSIE PROFESIONALĂ

 

Având în vedere transformarea Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București în Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate în baza Hotărârii Guvernului României nr. 1183/2022 precum și prevederile Articolului 549 pct (2) din Legea  nr. 308 din 16 noiembrie 2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,  în baza Ordinului M.S. nr. 1775/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, Ministerul Sănătăţii organizează prin Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate, programe de specializare pentru reconversie profesională pentru asistenți medicali,  indiferent de nivelul de calificare, conform tabelului de mai jos:

 Grup țintă

Specializări în vederea reconversiei profesionale

Asistenți medicali generalişti
Asistenți medicali pediatrie

Radiologie-imagistică medicală
Balneo-fizioterapie
Nutriţie şi dietetică
Igienă şi sănătate publică

Asistenți medicali generalişti
Asistenți medicali pediatrie

Asistenți medicali de farmacie
Asistenți medicali de igienă și sănătate publică

Laborator

 

Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2023-2024, se realizează în perioada 4 septembrie – 20 decembrie 2023

Înscrierea se va face numai pe  platforma INMSS https://www.perfmed.ro/

Solicitarea de înscriere, împreună cu dosarul de înscriere, se depun online de către angajator, pe platforma INMSS.

În acest sens, unitățile sanitare publice sau private interesate se vor înregistra pe platformă conform instrucțiunilor publicate și vor trimite solicitarea pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenți medicali angajați scanată în format electronic și însoțită de următoarele documente de asemenea scanate: 

1.     Solicitarea unităţii sanitare, semnată şi ştampilată de managerul unității sanitare în care se specifică numele asistentului /asistenților medicali și specializarea/specializările pentru care se face solicitarea de înscriere.

2.     Diploma/certificat de studii ( asistent medical generalist/ pediatrie/ radiologie/ moașă / farmacie/ laborator - in funcție de specializarea solicitată) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare;

3.     Certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liberă practică;

4.     C.I. - după caz acte doveditoare ale schimbării numelui menționat în diplomă/certificatul de studii

5.     Adeverința de la locul de muncă din care să reiasă că solicitantul este încadrat pe un post specific specializării respective, fie cu contract individual de muncă, fie ca persoană fizică independentă.

6.       Acordul cursantului de prelucrare a datelor cu caracter personal de către INMSS, atunci când documentele sunt depuse de către angajator.

 

Ulterior validării dosarului de înscriere de către INMSS se atașează și

7.     Dovada achitării taxei de participare la program (integral), de 2.500 lei/participant. Înscrierea se consideră validă numai după achitarea integrală a taxei de participare, care se poate face direct online conform instrucțiunilor publicate sau prin orice altă modalitate (ordin de plată, e-banking, mandat poștal etc.) care trebuie să se facă în contul INMSS până la data de 15.12.2023 a.c. și care apoi trebuie să fie atașată dosarului depus pe platforma www.perfmed.ro

 

Taxa de instruire se achită în contul Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate:

CONT IBAN: CONT IBAN RO07TREZ70220G335000XXXX, Trezoreria Sect 2,

CIF 26328134 (obligatoriu de menționat la efectuarea plății).

Adresă INMSS: Str. Vaselor nr. 31 sector 2 București

Taxa de instruire se restituie integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de începerea programului şi în procent de 75%, dacă cursantul se retrage în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursului.

Repartiția participanților pe centre de pregătire, locația, perioada de pregătire, agenda activităților teoretice și practice precum și numele și coordonatele secretarului pentru fiecare program de specializare se vor afișa pe site-ul  http://www.snspms.ro și pe platforma perfmed.ro, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea programului.

 

Precizări:

·        Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţi medicali nu pot participa concomitent la două programe de specializare.

·        Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare vor fi publicate pe site-ul instituţiei (www.snspms.ro) și pe platforma www.perfmed.ro

·        După caz, în fiuncție de programul de specializare,  parte a componentei teoretice  și o parte a componentei practice a programelor de specializare să fie organizate în format elearning pe platforma www.perfmed.ro și /sau utilizând aplicația zoom.

·        Pregătirea practică va putea fi organizată în funcție de disponibilitatea unităților sanitare din centrele de pregătire respective.

·        În cazul în care programele de pregătire se vor organiza și față-în –față, dosarul complet de înscriere pentru fiecare participant, înregistrat pe platforma www.perfmed.ro  conținând documentele mai sus menționate la punctele 1-6, se va depune și pe suport de hârtie în prima zi a programului la secretariatul cursului, condiție necesară eliberării adeverințelor de participare la program. 

·        Cursanții care au promovat probele de evaluare finală teoretică și practică a programului de pregătire se vor înscrie pe platforma www.perfmed.ro la examenul pentru obținerea specializării, achitând o taxă de examen care va fi anunțată la momentul respectiv.

·        Candidaţii nepromovaţi au dreptul să se prezinte la un nou examen în următoarele 2 sesiuni anuale organizate de la finalizarea programului de specializare. Înscrierea pentru noua sesiune de examen se face cu taxă, iar candidaţii au dreptul să consulte materialul de curs în cazul în care acesta se află pe platformă, din momentul înscrierii la examen.

 

 

Niciun comentariu

Un produs Blogger.