Header Ads

INSCRIERI GRAD PRINCIPAL 2016

INSCRIERI GRAD PRINCIPAL 2016

1. Înscrierile la examen se fac în perioada 19 octombrie – 07 noiembrie 2016, în zilele lucrătoare, între orele 12.00 şi 16.00, pentru toate specialităţile, la sediul filialei OAMGMAMR Dambovita, Str. Iancu Jianu nr. 6 C, Targoviste.
2. La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere cu datele de contact;
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ: liceu sanitar; şcoală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/ de asistenţă medicală/ de moaşe; La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice “în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
d) copia atestatului de echivalare, după caz;
e) în cazul candidaților cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România, în condițiile legii, candidatul va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;
f) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:
(i) experiența profesională cumulată de minimum 5 ani la data susținerii examenului, dobândită în condițiile legii în specialitatea atestată de  titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;
(ii) condițiile de încadrare și de durată precizate pentru următoarea situaţie: la examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare,  pot participa și asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică.
g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
h) dovada plăţii sumei de participare la examen.
(2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, şi Certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat;
(3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat;
(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

  • Datele de desfășurare a examenului, pe specialități:
17.11.2016   – examen – asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;
18.11.2016 – examen – asistenţi medicali- alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti;
  • Cuantumul sumei de participare la examen este de 120 lei/participant.
  • Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, GARANTI BANK-SUCURSALA MIHALACHE, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;
  • Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2016

Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa  http://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-pentru-examenul-de-grad-principal-sesiunea-2016/

Niciun comentariu

Un produs Blogger.