Header Ads

INSCRIERI GRAD PRINCIPAL 2015

1. Înscrierile la examen se fac în perioada 5-22 octombrie 2015, în zilele lucrătoare, între 
orele 12.00 şi 16.00, pentru toate specialităţile, la sediul filialei OAMGMAMR Dambovita, Str. Iancu Jianu nr. 6 C, Targoviste.

2. La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere cu datele de contact;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalente a uneia din instituţiile prevăzute la pct. 7 lit. a); la înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data de 31.12.2015, în specialitatea în care a fost încadrat şi a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată şi traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei in alt stat;

f) adeverinta de vechime din care sa reiasa vechimea acumulata de absolventii cursurilor nde specializare   ( radiologie/imagistica medicala, laborator, BFT, nutritie si dietetica) conform OMS 613/2013.

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

h) dovada plăţii taxei de participare la examen.

Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specializarea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

3. Cuantumul taxei de participare la examen este de 120 lei/participant.

Taxa se va plăti astfel:


  •  suma de 120 lei se depune în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI – 4266456, Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti (DTMB), beneficiar Ministerul Sănătăţii, str. Cristian Popişteanu nr. 1 – 3, sector 1, Bucureşti, cod 010024;Aceasta suma se achita la oficiiile  Postei Romane.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.