Header Ads

Examen Grad Principal 2013Noutati Grad Principal 2013:

Locul de desfasurare al Examenului de Grad Principal


In conformitate cu Normele de Organizare si Desfasurare a Examenului de Grad Principal sesiunea 2013,dosarele candidatilor se dupun personal la Sediul OAMGMAMR filiala Dambovita din str.Iancu Jianu nr.6 C,Targoviste (vizavi de Policlinica Judeteana)in perioada 18-29 noiembrie 2013 in zilele lucratoare intre orele 12:00-16:00.EXTRAS DIN NORME DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL


Art. 3. – (1) Examenul de grad principal se desfăşoară în două etape:
a) verificarea dosarelor de înscriere în vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.13 şi  art.14 – etapă eliminatorie;
b) test grilă de verificare a cunoştinţelor.

(2) Pentru a fi declaraţi „Promovaţi” candidaţii trebuie să obţină la testul – grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.

Art. 4.(1) Ministerul Sănătăţii publică  anunţul de examen în săptămânalul „Viaţa Medicală” cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii examenului de grad principal.

(2) Anunţul de examen cuprinde:

a) specialităţile la care se organizează examen de grad principal;

b) documentele necesare înscrierii;
c) datele de desfăşurare a examenului, pe specialităţi;
d) locul şi perioada de înscriere;
e) cuantumul sumei de participare la examen şi contul în care se depune aceasta.
(3) Tematica şi bibliografia pentru examen sunt elaborate, pe specialităţi, de către reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, se aprobă de către conducerea Ministerului Sănătăţii şi se publică cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului pe site-urile www.ms.ro ,www.oamr.ro, si oamgmamr-dambovita.blogspot.ro
(4) Suma de participare la examen (120 LEI) este utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a examenului, în condiţiile legii.
Art. 13. – La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ:
- şcoală postliceală sanitară;
- liceu sanitar;
- colegiu medical universitar;
- facultate de asistenţă medicală/moaşe;
b) îndeplinesc, până la data înscrierii la examen, cel puţin 5 ani vechime în specialitatea înscrisă pe diplomă. La calculul vechimii nu se ia în considerare perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la 2 ani.
c) au achitat suma de participare la examen.
Art. 14. – (1) La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele documente:
a)   cerere de înscriere cu datele de contact;
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalente a uneia din instituţiile prevăzute la art. 13 lit. a). La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
d) copia atestatului de echivalare, după caz;
e) adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat şi a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată şi traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei in alt stat;
f) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
g) dovada plăţii sumei de participare la examen.
Taxa se va plati dupa cum urmeaza:
- 36 lei, in contul IBAN nr. RO85 TREZ 7005003 XXX 000092, CUI - 4266456, DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar Ministerul Sanatatii, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, Bucuresti, cod 010024.
- 84 lei, in contul RO49 UGBI 0000362008983 RON, Garanti Bank, beneficiar Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR). 
(2) Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specializarea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.
Art. 15. – (1) Dosarele de înscriere se depun la sediul filialelor judetene / mun Bucuresti ale O.A.M.G.M.A.M.R , în termenul stabilit prin publicaţia de examen.
(2) Comisia locală de examen, în termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării înscrierilor, analizează actele depuse şi stabileşte pentru fiecare rezultatul „Admis” sau „Respins ”.
(3) Lista candidaţilor declaraţi admişi la înscriere se afişează la sediul filialelor judetene şi a municipiului Bucureşti ale O.A.M.G.M.AM.R.
(4) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se rezolvă de comisia centrală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.
(5) Suma de participare la examen se restituie în următoarele situaţii:
- candidaţilor care se retrag din examen cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea examenului;
- candidaţilor al căror dosar a fost declarat „Respins”.
Suma de participare la examen se restituie în termen de 30 de zile de la data solicitării.
TEMATICI SI BIBLIOGRAFIE DE EXAMEN
Tematica examen grad principal – 2013 ASISTENT MEDICAL GENERALIST
Tematica examen grad principal – 2013 ASISTENT MEDICO-SOCIAL
Tematica examen grad principal - 2013 ASISTENT IGIENIST DE CABINET STOMATOLOGIC
Tematica examen grad principal - 2013 ASISTENTI MEDICALI STOMATOLOGIE
Tematica examen grad principal – 2013 BALNEOFIZIOTERAPIE
Tematica examen grad principal – 2013 FARMACIE
Tematica examen grad principal - 2013 IGIENA-SANATATE PUBLICA
Tematica examen grad principal – 2013 LABORATOR
Tematica examen grad principal - 2013 NUTRITIE – DIETETICA
Tematica examen grad principal - 2013 OBSTETRICA - GINECOLOGIE
Tematica examen grad principal – 2013 RADIOLOGIE – IMAGISTICA MEDICALA
NORME DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL
Ordinul MS nr. 1091/2013 - stabilirea cuantumului taxei si modalitatea de plata a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali - sesiunea 2013
Niciun comentariu

Un produs Blogger.