Header Ads

Prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA- FILIALA DÂMBOVIŢAîn calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34 A, clădirea B, etaj 3, județul Dâmboviţa, prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin în temeiul prevederilor OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/2014, cu modificările și completările ulterioare.
 În scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, OAMGMAMR prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume si prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, data nasterii, locul nasterii, adresa de domiciliu/de corespondență, telefon, email, date privind starea civilă, cetățenia, starea de sănătate, abaterile disciplinare, locul de muncă, formarea profesională, venitul, cazierul judiciar. Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt destinate utilizării de către OAMGMAMR- Filiala Dâmboviţa şi pot fi comunicate următorilor destinatari: autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu, autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi altor destinatari care au legătură directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date. Toate persoanele care vor avea acces ulterior la datele furnizate de către dumneavoastra semnează angajamente/ declarații de confidențialitate în acest sens.
Aveți obligația să furnizaţi datele personale în mod corect, acestea fiind necesare în scopul determinat prin cadrul normativ în vigoare. Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea eliberării documentelor necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical. Datele personale menționate mai sus vor fi păstrate pe o perioadă de timp stabilită conform legislației specifice arhivării și vor fi utilizate pentru următoarele obligații legale privin exercitarea profesiei:
 1. Înregistrare membri în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;
2. Autorizare sau, după caz, avizare a exercitării profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României;
3. Atestare titluri de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute în România (certificate de conformitate);
4. Recunoaştere calificări profesionale de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene;
 5. Asigurare schimb de informaţii cu autorităţile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali;
6. Emitere certificat de status profesional curent – atestare onorabilitate şi moralitate profesională a membrilor;
7. Soluţionare cereri şi petiţii;
 8. Analizare cazuri de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;
 9. Mecanism de alertă – informare IMI privind restrângerea sau interzicerea exercitării profesiei;
10. Organizare examen de grad principal;
11. Avizare înfiinţare cabinete individuale de practică independentă a asistenților medicali generaliști, moaşelor şi asistenților medicali;
 12. Derulare activități de educație medicală continuă: iniţierea şi promovarea de forme de educaţie continuă, creditare cursuri și acreditare furnizori;
 13. Organizare şi derulare programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor;
 14. Organizare cursuri de calificare acreditate ANC: Infirmieră, Baby sitter, Ingrijitor bătrani la domiciliu, Ingrijitor bolnav la domiciliu;
15. Reatestarea competenței profesionale.
Pe lângă scopul îndeplinirii obligațiilor sale legale, OAMGMAMR prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri: implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene, editarea revistei Ars Medica, comunicarea cu utilizatorii site-ului web (www.oammrdambovita.ro). În aceste situații, prelucrarea datelor personale se realizează în baza consimțământului utilizatorilor / persoanelor vizate.
Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a directivei 95/46/CE, dvs. aveţi următoarele drepturi: de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc, de a solicita accesul la datele personale, rectificarea, ştergerea sau restricționarea prelucrării acestor date, precum și dreptul la portabilitatea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România- Filiala Dâmboviţa, la următoarea adresă: loc. Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34 A, clădirea B, etaj 3, județul Dâmboviţa.
De asemenea, beneficiaţi de dreptul de a vă adresa cu o plângere, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/), precum şi de dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor al OAMGMAMR – Filiala Dâmboviţa sunt următoarele: email: dpo.oammrdb@yahoo.com, tel.0245.211.501.

Un produs Blogger.