Header Ads

Politica de confidentialitate


POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE
Prevederi generale
Obiectivul prezentei Politici de Confidențialitate (în continuare denumită “Politică”) constă în furnizarea unei descrieri detaliate a metodelor aplicate de către OAMGMAMR Filiala Dâmboviţa, cu privire la colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal, furnizate în temeiul prevederilor legale sau în mod voluntar de persoanele care accesează website-ul www.oammrdambovita.ro, sau aleg să inregistreze un cont de utilizator pe website-ul nostru (în continuare denumiți “Utilizatori”).
Prezentare OAMGMAMR Filiala Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34 A, clădirea B, etaj 3, județul Dâmboviţa, CIF 15409594, telefon 0245.211.501, fax 0245.211.501, email oammr_dambovita@yahoo.com, este filială a OAMGMAMR, cu personalitate juridică, reprezintă interesele profesionale ale membrilor săi asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali. Website-ul www.oammrdambovita.ro este pagina oficială a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Dâmboviţa (numit în continuare OAMGMAMR Filiala Dâmboviţa) și este administrat de către OAMGMAMR Filiala Dâmboviţa.
OAMGMAMR Filiala Dâmboviţa acordă o atenție specială respectării intimității persoanelor care utilizează website-ul www.oammrdambovita.ro, precum şi a oricărei aplicații disponibile pe acest website, şi are grijă de datele dumneavoastră personale pe care ni le-aţi pus la dispoziţie.
Definiţii GDPR – Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Operator de date cu caracter personal - persoana fizică sau juridică care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Date cu caracter personal - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale).
Informaţii colectate în mod direct sau prin intermediul website-ului şi în ce scopuri În scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, OAMGMAMR Filiala Dâmboviţa, colectează în mod direct de la dumneavoastră, şi prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume şi prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, data naşterii, locul naşterii, adresa de domiciliu/de corespondență, telefon, email, date privind starea civilă, cetățenia, starea de sănătate, abaterile disciplinare, locul de muncă, formarea profesională, venitul, cazierul judiciar.
Informațiile furnizate voluntar prin intermediul website-ului www.oammrdambovita.ro Când utilizati formularul de pe site, când vă abonați la newsletter-ul nostru, când vă înscrieţi la cursuri online sau când contactaţi OAMGMAMR Filiala Dâmboviţa prin e-mail, ne comunicați și ne dați acces în mod voluntar la informații/date personale. Aceste informații/date pot să includă numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, data nașterii, adrese de corespondență, de domiciliu, locul de muncă, etc. Vă asigurăm că aceste informații sunt păstrate în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date, nu dezvăluim, nu transferăm și nu vindem informații către terți.
Informații colectate automat când navigaţi pe website-ul nostru - este posibil să colectăm informații despre vizita dumneavoastră. Aceste informații pot să includă adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu website-ul www.oammrdambovita.ro. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor și doar cu acceptul dumneavoastră. Informațiile detaliate despre cookie-urile colectate pe website-ul nostru le găsiți accesând pagina:  
http://www.oammrdambovita.ro/Politica de utilizare a cookie-urilor/
Drepturile persoanelor vizate Conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 Regulamentul General privind protectia datelor) aveţi următoarele drepturi:
Dreptul de acces al persoanei vizate Articolul 15 din GDPR prevede că persoana vizată are dreptul de a obține confirmarea dacă datele sale personale sunt prelucrate. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a accesa datele sale personale și de a obține informații, printre altele, despre scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, criteriile utilizate pentru a determina perioada de stocare, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere şi alte drepturile izvorâte din cadrul general. În plus, persoana vizată are dreptul să primească o copie a tuturor datelor personale despre el, deținute de OAMGMAMR Filiala Dâmboviţa, și să informeze despre orice inexactități constatate.
Dreptul la rectificare Articolul 16 din GDPR prevede că aveţi dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, care vă privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveţi dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) Articolul 17 din GDPR, prevede dreptul persoanei vizate de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
(1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor;
(2) s-a retras consimțământul și nu există un alt temei legal pentru prelucrare;
(3) vă opuneţi prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
(4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 Dreptul la restricționarea prelucrării datelor Articolului 18 din GDPR, prevede dreptul persoanei vizate de a solicita restricționarea prelucrării datelor sale personale atunci când :
 (a) contestaţi exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
(d) v-ati opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dvs.
Dreptul de portare a datelor Articolul 20 din GDPR, prevede dreptul persoanei vizate de a primi datele sale personale, pe care le-a furnizat, și apoi să le transmită unui alt operator ales de el. Astfel, aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, totodată aveţi dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:
(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR;
(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
Dreptul la opoziţie Articolul 21 din GDPR, prevede că în orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. În aceste cazuri OAMGMAMR Filiala Dâmboviţa nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care se demonstrează că există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiecția/opoziţia persoanei vizate se dovedește a fi întemeiată şi nu vor exista alte temeiuri juridice pentru a prelucra datele personale, OAMGMAMR Filiala Dâmboviţa va șterge datele personale ale persoanei care și-a expirmat dezacordul privind utilizarea datelor sale.
Dreptul de retragere a consimțământului Articolul 7 din GDPR reglementează dreptul persoanei vizate de a-şi retrage în orice moment consimțământul, însă retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteti retrage consimțământul în orice moment, prin transmiterea unei notificări în acest sens la sediul OAMGMAMR Filiala Dâmboviţa din Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34 A, clădirea B, etaj 3, județul Dâmboviţa, sau prin email la adresa: dpo.oammrdb@yahoo.com.
Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere De asemenea, conform prevederilor legale în materie, beneficiaţi de dreptul de a vă adresa cu o plângere, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/) precum şi de dreptul de a vă adresa justiţiei.
Prevederi finale
OAMGMAMR Filiala Dâmboviţa nu transmite, nu vinde și nu cedează terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing. Datele care sunt transferate către terți sunt folosite doar în scopurile menționate. Vă informăm că OAMGMAMR Filiala Dâmboviţa a luat măsuri tehnice și organizaționale pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Adaptăm continuu măsurile noastre de securitate, în acord cu prevederile legale, progresul și dezvoltările tehnologice. În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea webite-ului www.oammrdambovita.ro şi acceptarea termenilor, condițiilor și a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă dați consimțământul asupra prelucrării acestor date. În situația în care nu acceptați termenii, condițiile și politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, acest lucru nu va afecta accesul dumneavoastră la website-ul www.oammrdambovita.ro și la informațiile prezentate pe acesta, dar poate să scadă eficiența interacțiunii dumneavoastră pe website-ul nostru.
OAMGMAMR Filiala Dâmboviţa își rezervă dreptul de a modifica prezenta Politică. Modificările sunt efectuate prin publicarea noii Politici pe website. Modificările intră în vigoare la data implementării/publicării acestora. Utilizatorii sunt încurajați să citească în mod regulat textul acestei Politici, pentru a se pune la curent cu modificările aduse prevederilor acesteia.
Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau pentru exercitarea drepturilor, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Filiala Dâmboviţa, la următoarea adresă: loc. Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34 A, clădirea B, etaj 3, județul Dâmboviţa. Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor al OAMGMAMR Filiala Dâmboviţa sunt următoarele: email: dpo.oammrdb@yahoo.com, tel.0245.211.501.

Un produs Blogger.